CSALľDON BELšLI ERŠSZAK

 

A csal don belli er‹szaknak min‹sl‹ jogs‚rt‚sek el‹fordul si gyakoris ga ‚vr‹l-‚vre emelked‹ tendenci t mutat. A megval˘sult bűncselekm‚nyi kateg˘ri k k”zl, a testi s‚rt‚sek ar nya a legmagasabb, ezt k”veti a kiskorŁ vesz‚lyeztet‚se, mag nlaks‚rt‚s, gar zdas g, valamint tart s elmulaszt sa kateg˘ri k.

Az  ldozatok nemek szerinti megoszl s t vizsg lva meg llapĄthat˘, hogy a n‹k ar nya jelent‹sen magasabb, mint a f‚rfiak‚, az elk”vet‹i oldalon pedig a f‚rfiak ar nya domin l. A fiatalkorŁak s‚rtetti szerepk”rben gyakrabban jelennek meg mint elk”vet‹k‚nt. A gyermekkorŁak teljes m‚rt‚kben s‚rtetti kateg˘ri t k‚pviselnek.

A n‹k t”bbnyire a volt, vagy jelenlegi f‚rjk, ‚lett rsuk  ltal szenvednek el s‚relmet. Ritk n fordul el‹, hogy m s f‚rfi rokonuk, vagy n‹i rokon  ltal v lnak s‚rtett‚. Ritk bban ‚r t mad s f‚rfiakat, ezen esetekn‚l a f‚rfi rokonok, testv‚rek emelnek kezet egym sra. El‹fordult olyan eset is, amikor a feles‚g b ntalmazta v l˘f‚lben l‚v‹ f‚rj‚t.

A testi s‚rt‚sek elk”vet‹i  ltal ban f‚rfiak, a s‚rtettek pedig rendszerint n‹k. A legjellemz‹bb az, amikor a f‚rfi volt, vagy jelenlegi feles‚ge, illetve ‚lett rsa s‚relm‚re k”veti el a testi s‚rt‚st. A gar zdas gok  ltal ban utc n, sz˘v lt st k”vet‹en csal dtagok k”z”tt val˘sulnak meg. A mag nlaks‚rt‚sek z”m‚t a volt f‚rj, illetve ‚lett rs k”veti el volt p rja s‚relm‚re.

Szabolcs-Szatm r-Bereg megye saj toss gaib˘l ad˘d˘an a munkan‚lklis‚g, a neh‚z anyagi helyzet, a neveltet‚sb‹l ad˘d˘ probl‚m k, mind kiv lt˘ okk‚nt jelennek meg ezen cselekm‚nyek eset‚ben. Jelent‹s szerepet t”lt be ezek mellett az alkoholista ‚letvitel: szinte valamennyi csal don bell megval˘sult bűncselekm‚nyn‚l, mind az elk”vet‹i, mind pedig a s‚rtetti oldalon egyar nt ‚s egy id‹ben meg llapĄthat˘ volt az alkoholos befoly solts g

A megval˘sult deliktumok kiv lt˘ okai els‹sorban a csal di probl‚m kban keresend‹. Az elv lt felek k”z”tt fenn ll˘ vagyoni-, ‚s ‚rdekvit k a gyermekek l that s val, elhelyez‚s‚vel kapcsolatos probl‚m k, a munkan‚lklis‚g, az alkoholizmus, a p‚nzgyi neh‚zs‚gek, a f‚lt‚kenys‚g.

A rong l s, testi s‚rt‚s, mag nlaks‚rt‚s bűncselekm‚nyekn‚l a vit k, veszeked‚sek, a csal dtagok k”z”tti rossz viszony, tulajdonjogi vit k, j t‚kszenved‚ly, bosszŁ, f‚lt‚kenys‚g, illetve a hirtelen felindul s jelennek meg kiv lt˘ okk‚nt.

Az elk”vet‚s helyszĄnei: A k”z”s lak s, ritk bban a s‚rtett saj t lak sa, illetve az ‚pletekhez tartoz˘ udvar, nyilv nos hely (Łt, utca). El‹fordul, hogy sz˘rakoz˘ helyeken ‚s esetenk‚nt gyermekv‚delmi int‚zetben val˘sulnak meg a cselekm‚nyek.

Ha vizsg ljuk azon k”rlm‚nyeket melyek ezen, jogellenes cselekm‚nyek felt r s t nehezĄtik, ism‚telten egy m‚lyen gy”kerez‹ t rsadalmi probl‚m r˘l kell besz‚lnnk, ami ‚vsz zadok alatt ber”gzlt szok sokb˘l, egyoldalŁ megĄt‚l‚sb‹l ad˘dik, mivel a t rsadalom m‚g a mai napig is csal di probl‚m nak tekinti a gyermek, ‚s n‹ b ntalmaz st. A l nyok neveltet‚skb‹l fakad˘an igyekeznek a v‚gs‹kig tűrni az er‹szakot, hiszen a n‹ feladata a csal d ”sszetart sa, szinte b rmi  ron. Sokan gondolkodnak Łgy, hogy m‚g egy agresszĄv alkoholista apa is jobb a gyermek sz m ra, mintha apa n‚lkl n‹ne fel, nem besz‚lve arr˘l, hogy a n‹ f‚l embernek, vesztesnek ‚rzi mag t, ha kil‚p a nem kĄv nt kapcsolatb˘l, aki "nem k‚pes megtartani az ur t." Ez a fajta szeml‚letm˘d nagym‚rt‚kben nehezĄti az elj r˘ hat˘s gok munk j t. Tal n az ‚rzelmi k”t‹d‚st‹l sokkal er‹sebb az anyagi fgg‚s. Addig, amĄg egy n‹ nem k‚pes egyedl eltartani mag t, ‚s gyermek‚t, addig k‚nytelen elszenvedni az ‹t ‚r‹ agresszi˘t, megal ztat st, testi, lelki er‹szakot, kl”nben az utc ra kerl a gyermekeivel egytt.

Mindezen okok miatt a legt”bb csal don belli er‹szakos cselekm‚ny, nem jut a rend‹rs‚g tudom s ra, vagy amennyiben m‚gis, a s‚rtettek nagy r‚sze visszavonja a feljelent‚st, megv ltoztatja a vallom s t, mivel az elj r st k”vet‹en ugyan ahhoz az agresszĄv f‚rjhez, (‚lett rshoz) kell visszamennik, ‚s vele kell egytt ‚lnik.

Oszt lyf‹n”ki ˘r k keret‚ben ismertetjk a csal don belli er‹szak jogi, hatalmi, viktimol˘giai jellemz‹i. Jelent‹s figyelmet fordĄtunk a csal don belli er‹szak felismer‚si, jelz‚sad si technik inak elsaj tĄttat s ra mind a gyermekek, mind a pedag˘gusok k”r‚ben.
A helyi sajt˘ Łtj n a bek”vetkezett esem‚nyekkel kapcsolatosan az oks gi t‚nyez‹kre t”rt‚n‹, valamint a segĄts‚gk‚r‚s lehet‹s‚geire kiterjed‹ felhĄv ssal pr˘b ljuk az els‹dleges megel‹z‚si feladatokat ell tni.

Valamennyi rend‹rkapit nys g m‚g 2003. ‚vben megk”t”tte egyttműk”d‚si meg llapod s t a helyi Gyermekj˘l‚ti Szolg lattal. Ezen meg llapod sok fellvizsg lata - a jogszab ly ‚rtelm‚ben - folyamatban van.

A csal don belli er‹szak kiskorŁ  ldozatai s‚relm‚re elk”vetett bűncselekm‚nyek eset‚ben, minden alkalommal az I. fokŁ gy mhat˘s gok, a Gyermekj˘l‚ti Szolg latok, a V rosi Gy mhivatalok, szks‚g eset‚n a Szabolcs-Szatm r-Bereg megyei Gyermekv‚delmi Szakszolg lat bevon s val folytatjuk az elj r st. Ezen hat˘s gokkal, folyamatos az egyttműk”d‚s, ‚s k”lcs”n”s a t j‚koztat s.

E k”lcs”n”ss‚g ‚s folyamatoss g eredm‚nye az, hogy a vesz‚lyeztetett kiskorŁak ‚rdek‚ben hozott int‚zked‚sek hat˘s gi d”nt‚sek, szakszerűek, t”rv‚nyesek, ‚s hum nusak, valamint a kapcsolattart s e form ja a bejelent‚sek eredm‚nyes befejez‚s‚t is szolg lj k.