IDŠSKORéAKKAL KAPCSOLATOS PREVENCIŕ

 

Az elv‚gzett elemz‚sek ‚s ‚rt‚kel‚sek alapj n meg llapĄthat˘, hogy az id‹s korŁ szem‚lyek m r viktimol˘giai szempontb˘l is kiemelt kateg˘ri t k‚peznek.

Megy‚nk valamennyi rend‹rkapit nys ga az ”nkorm nyzatok ‚s a polg r‹rs‚g bevon s val a m r el‹z‹leg megk”t”tt egyttműk”d‚si meg llapod sokban foglaltak szerint v‚gzi tev‚kenys‚g‚t. Munk juk sor n folyamatosan ‚rt‚kelik ‚s elemzik az id‹skorŁak s‚relm‚re elk”vetett bűncselekm‚nyek jellemz‹it. A tanya ‚s falugondnoki h l˘zat tev‚kenys‚ge, valamint a bűnmegel‹z‚si strat‚gi ban megfogalmazott feladatok is er‹sĄtik a rend‹rs‚g ez ir nyŁ t”rekv‚seit.

ľltal noss gban elmondhat˘, hogy az id‹skorŁ s‚rtettek v‚dtelenebbek az ‹ket ‚r‹, gyakran er‹szakos jellegű t mad sokkal szemben. A 60 ‚v feletti korcsoportra jellemz‹, hogy az eg‚szs‚ggyi  llapotuk jelent‹sen megromlott, /l t s, hall s, szellemi kapacit s, a vesz‚lyhelyzetek felismer‚se/ ez ltal m‚g ink bb kiszolg ltatottabb helyzetbe kerlnek. Technikai ismereteik, illetve  ltal ban szűk”s anyagi lehet‹s‚geik behat rolj k azon eszk”z”k k”r‚t, amelyeket saj t maguk, vagy vagyonuk v‚delm‚ben alkalmaznak.

Az id‹s emberek neveltet‚se is hozz j rul ahhoz, hogy felt‚tel n‚lkl megbĄznak mindenkiben, senkir‹l nem felt‚teleznek rosszat, Ągy k”nnyen v lnak csal˘k  ldozataiv .

A megel‹z‹ munka szoros egyttműk”d‚s n‚lkl, valamint egy j˘l műk”d‹ jelz‹rendszer n‚lkl elk‚pzelhetetlen. Itt kap t”bbek k”z”tt jelent‹s szerepet a polg r‹rs‚g. ˙Tev‚kenys‚gk jelent‹s h nyad t k‚pezi, hogy a j r‹r Łtvonalak tervez‚s‚n‚l priorit st ‚lveznek az id‹s egyedl  ll˘ szem‚lyekn‚l tett rendszeres l togat sok, illetve lak˘k”rnyezetk ellen‹rz‚se. A rend‹rkapit nys gok ‚s a polg r‹r”k  ltal k”z”sen szervezett k”zterleti szolg latok Łtir ny t annak megfelel‹en szervezik, hogy a fokozott rend‹ri jelenl‚t a telepl‚sek azon mell‚kutc ira koncentr l˘dj‚k, ahol id‹s egyedl ‚l‹ szem‚lyek laknak, ezzel is er‹sĄtve az id‹s emberek szubjektĄv biztons g‚rzet‚t, s egyben visszatart˘ hat st k‚pezzen a bűncselekm‚nyek elk”vet‹ivel szemben.

Az id‹skorŁak s‚relm‚re elk”vetett bűncselekm‚nyek k”zl a legjellemz‹bbek a vagyon elleni bűncselekm‚nyek, vissza‚l‚s okirattal, gar zdas g, rong l s.˙

Az ‚rintett koroszt ly figyelme korukb˘l ad˘d˘an kev‚sb‚ ‚ber, illetve reakci˘idejk is megn‹. T”megk”zleked‚si eszk”z”k”n az egy‚bk‚nt is profi szinten tev‚kenyked‹ zsebesek k”nnyen kihaszn lj k az id‹s korŁak ˘vatlans g t, ‚s k”nnyed‚n emelik ki zsebkb‹l, t sk jukb˘l ‚rt‚keiket.

Az id‹s emberek gyakran esnek  ldozat ul trkk”s lop soknak, amikor is a tolvajok sz ml snak, vagy valamelyik c‚g szakember‚nek adva ki magukat megt‚vesztik az id‹seket, ‚s elveszik megtakarĄtott p‚nzket. El‹fordul, hogy magukat valamilyen karitatĄv szolg lat munkat rs nak adj k ki a tettesek, s Ągy k”vetnek el id‹s szem‚lyek s‚relm‚re bűncselekm‚nyt, pl. adom nyokat gyűjtenek. T”bb esetben az id‹s korŁ szem‚lyeket a tettesek p‚nzv lt sra k‚rik, mely sor n a hisz‚kenys‚gket, figyelmetlens‚gket kihaszn lva megk rosĄtj k ‹ket. Ezen bűncselekm‚nyek elk”vet‚s‚nek id‹pontja a nappali ˘r kban val˘sul meg , hivatali munkaid‹ben, ezzel is hitelesebb‚ t‚ve a f‚lrevezet‚st.

Az id‹s korŁak akkor vesz‚lyeztetettek igaz n, ha egyedl ll˘ f‚rfir‹l vagy n‹r‹l van sz˘. Az egyedl ‚l‹ket k”nnyen kifigyelhetik, ‚s ak r m‚g a tulajdonos jelenl‚t‚ben is bemehetnek a h zba, hiszen nincs mit‹l tartaniuk.

A vagyon elleni bűncselekm‚nyek elk”vet‚si id‹pontj ra jellemz‹ a k‚s‹ esti, vagy ‚jszakai id‹pont. Tekintettel a k‚s‹i id‹pontra a s‚rtettek gy˘gyszerek ‚s egy‚b, nyugtat˘ hat sŁ k‚szĄtm‚nyek hat sa alatt  llnak, s Ągy nem tudnak hasznos inform ci˘kkal szolg lni sem az elk”vet‚s id‹pontj ra vonatkoz˘an, sem pedig haszn lhat˘ szem‚lyleĄr st nem tudnak adni. Ezen bűncselekm‚nyek visszaszorĄt s ban jelent‹s szerepet kaphatnak a szomsz‚dok, ‚s a csal dtagok ‚bers‚ge.

Megy‚nk terlet‚n t”bb ˙telepl‚sen is műk”dik az SOS Szomsz‚dhĄv˘ rendszer, valamint műk”dtetnek seg‚lyhĄv˘ berendez‚st a helyi ”nkorm nyzatok, melyek szks‚g eset‚n a csal dgondoz˘, csal dsegĄt‹ szolg lat munkat rsai fel‚ ‚lnek jelz‚ssel. Folyamatosan szorgalmazzuk a Szem Mozgalom tov bbi b‹vĄt‚s‚t, valamint a lak˘telepi rend‹rs‚g tev‚kenys‚gi k”r‚be is beletartozik az id‹sek fokozott v‚delme.˙

Ögy elmondhat˘, hogy mind a vid‚ken ‚l‹, mind pedig a v rosban ‚l‹ id‹skorŁ szem‚lyek fokozott v‚delm‚t igyeksznk megval˘sĄtani mindk‚t telepl‚sforma egyedi jellemz‹it˙ figyelembe v‚ve az adott c‚l megval˘sĄt sa ‚rdek‚ben.

Minden olyan f˘rumon, ahol lehet‹s‚gnk van r  - pl. n‹sz”vets‚g, nyugdĄjas klubok, polg r‹r-gyűl‚sek, falunapok, stb. - c‚lir nyosan, e t‚m kra nagy hangsŁlyt fektetve el‹ad sokat tartunk.

Az ”nv‚delmi k‚pess‚g fokoz sa ‚rdek‚ben az el‹ad sok sor n sŁlyozottan arra pr˘b lunk r vil gĄtani, hogy az egy‚n milyen cselekv‚si magatart ssal kerlheti el azt, hogy  ldozatt  v ljon, illetve mely magatart si tĄpusok hi nyoznak ahhoz, hogy a megfelel‹ ”nv‚delmi k‚pess‚gk kialakulhasson.

Az Ąrott ‚s elektronikus m‚di k segĄts‚g‚vel folyamatosan t j‚koztat st adunk a megt”rt‚nt bűncselekm‚nyekr‹l, valamint arr˘l, hogy mit c‚lszerű tenni az‚rt, hogy ne v ljanak az  llampolg rok  ldozatt  vagy ism‚telt  ldozatt .

Szabolcs-Szatm r-Bereg megy‚ben, a rend‹r-f‹kapit nys gon, a rend‹rkapit nys gokon ‚s a rend‹r‹rs”k”n ”sszesen 23  ldozatv‚delmi referens  ll a lakoss g szolg lat ban.

Az  ldozatv‚delmi referensek feladatai k”z‚ tartozik, a segĄts‚g nyŁjt s, t j‚koztat s, ‚s ezen tŁlmen‹en az  ldozatok lelki terh‚t is igyekeznek enyhĄteni, szks‚g eset‚n˙ a jelz‹rendszerben műk”d‹ szakemberhez ir nyĄtj k az ‚rintetteket.