IFJéSľGVDELEM

 

Szabolcs-Szatm r-Bereg megy‚ben - az orsz gos gyakorlatnak megfelel‹en - az 1993/1994-es tan‚vben kerlt bevezet‚sre a Rend‹rs‚g Biztons gra Nevel‹ ľltal nos Iskolai Programja (D.A.D.A.), illetve a 2005/2006-os tan‚vben - az orsz gos kiterjeszt‚ssel egyid‹ben - ennek k”z‚piskolai v ltozata, az ELLEN-SZER.

1. D.A.D.A. Program.

 

A D.A.D.A. Program 1992-ben indult kĄs‚rleti jelleggel. éj kor szellem‚t jelezte annak felismer‚se, hogy a rend‹rs‚gnek "van keresnival˘ja" a fiatalok szervezett k”z”ss‚geiben, m‚gpedig nemcsak a hagyom nyos -puszt n a t j‚koztat sra, inform l sra szorĄtkoz˘, alkalomszerű- rend‹rs‚gi oszt lyf‹n”ki ˘r kkal, hanem egy j˘l fel‚pĄtett, pedag˘giai tartalmat k”zvetĄt‹ komplex megel‹z‚si program oktat s val is.
Programunk alapja az USA-ban 1982-ben kidolgozott D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) Program, melyet a los angelesi iskolasz”vets‚g ‚s a helyi rend‹rs‚g k”z”sen alakĄtott ki ‚s ma m r valamennyi sz”vets‚gi  llamban műk”dik. A D.A.R.E.-t a vil g sz mos orsz ga bevezette, mert nemzetk”zi ”sszehasonlĄt sban kiemelked‹ eredm‚nyeket ‚rt el. A D.A.D.A. teh t ennek a programnak a magyar viszonyokra adapt lt,  tdolgozott v ltozata.
A D.A.D.A. mozaiksz˘, amelyben a betűk jelent‚se: Doh nyz s-Alkohol-Drog-AIDS. A fogalmak egym sut nis ga nem v‚letlenszerű. A betűk sorrendje is k”vetni igyekszik a fiatalok pr˘b lkoz sait ‚s az ezek k”vetkezt‚ben jelentkez‹ vesz‚lyeket. A mozaiksz˘ sorrendis‚get jelez az ‚rintettek jelenlegi sz mar ny t tekintve is.
A D.A.D.A. Program a rend‹rs‚g bűnmegel‹z‚si-ifjŁs gv‚delmi munk j nak szerves r‚sze. Ezt a Programot kiz r˘lag rend‹r oktathatja, mert ‹ olyan -rend‹rs‚gi tapasztalatokon alapul˘- els‹dleges, hiteles ismeretekkel  ll a tanul˘k el‚, amelyeknek sem a pedag˘gusok, sem a szl‹k nincsenek birtok ban. Oktat˘ rend‹reinkt‹l elv rjuk az elhivatotts got, motiv lts got a feladat ir nt ‚s megk”veteljk a gyermekek szeretet‚t. Vizsg ljuk a jel”ltek pszichol˘giai alkalmass g t, a felk‚szĄt‹ tanfolyamokon ell tjuk ‹ket a n‚lkl”zhetetlen kommunik ci˘s, valamint pedag˘giai szakmai elm‚leti ‚s gyakorlati ismeretekkel.
Fontos eleme a Programnak, hogy a rend‹r egyenruh ban jelenik meg. Az egyenruh s rend‹r megjelen‚se Łjszerű a tanul˘knak, m sfajta kapcsolat kialakĄt s ra nyŁjt lehet‹s‚get ‚s az iskola k”rnyezet‚ben m r ”nmag ban is preventĄv jelleggel bĄr. A foglalkoz sok nem puszt n el‹ad sok, l‚nyeges szerepe van a gyerekek  ltal "hozott" probl‚m k, ‚lethelyzetek megbesz‚l‚s‚nek.

A D.A.D.A. c‚lja, hogy a gyermekek mindenkor felismerj‚k a vesz‚lyhelyzeteket, meg tudj k kl”nb”ztetni a pozitĄv ‚s a negatĄv befoly sol sokat. Ki tudj k sz mĄtani d”nt‚seik, cselekedeteik k”vetkezm‚ny‚t, eredm‚ny‚t.
K‚pesek legyenek NEMET MONDANI m‚g a kort rsaikt˘l ‚rkez‹ cs bĄt snak, kĄn l snak is, konfliktushelyzeteiket Łgy oldj k meg, hogy ne ‚rezz‚k vesztesnek magukat.
A Program f‹ mondanival˘ja: tanuld meg a vesz‚lyhelyzetet mindenkor FELISMERNI, a k”vetkezm‚nyeket j˘l  tgondolva helyesen D™NTENI, ha kell ELUTASÖTANI a neked  rt˘ dolgokat, de mindenk‚ppen MONDD EL, hogy mi t”rt‚nt ‚s ha lehet, pr˘b ld meg ELKERšLNI az ilyen helyzeteket.
A D.A.D.A. Program a maga eszk”zeivel hozz j rul az eg‚szs‚ges, normak”vet‹ ‚letszeml‚let kialakĄt s hoz ‚s ahhoz, hogy a gyermek ne v ljon bűncselekm‚nyek  ldozat v , de elk”vet‹j‚v‚ sem.
A D.A.D.A. m˘dszerei k”z”tt megtal lhatjuk a szitu ci˘s ‚s szerepj t‚kokat, melyek dr mapedag˘giai elemek alkalmaz s val segĄtenek a gyermeknek a vesz‚lyhelyzetek megold s ban, de megtal lhat˘k a m˘dszerek k”z”tt az ir nyĄtott besz‚lget‚s ‚s a vitavezet‚s is. HangsŁlyt fektetnk a szem‚lyis‚g fejleszt‚s‚re is, az ”nismeret, ”nbecsl‚s er‹sĄt‚s‚re, a tolerancia kialakĄt s ra, a m ss g elfogad s ra. Probl‚mamegold˘ technik kat aj nlunk ‚s gyakoroltatunk, foglalkozunk a gyermekek jogaival, a norm k, szab lyok szerep‚vel is.
Az oktat˘ rend‹r a munkafzet feladatait a m˘dszertani k‚zik”nyv ir nymutat si alapj n j t‚kos, k”nnyen befogadhat˘ form ban dolgozza fel a tanul˘kkal, a gyerekek egy-egy val˘s gos, vagy meseszerű ‚lethelyzet p ros, vagy csoportos elj tsz s val, mintegy saj t maguk vonj k le a konzekvenci kat. A foglalkoz sokat videofilmekkel szĄnesĄtjk. Az oktat s meghat rozott tananyag szerint folyik, elt‚r‚s csak a gyermekekt‹l ‚rkezett k‚rd‚sekb‹l, reakci˘kb˘l, illetve a helyi saj toss gokb˘l ad˘dhat.
A D.A.D.A. Program a rend‹r-pedag˘gus-szl‹ h rmas egys‚g‚re, egyttműk”d‚s‚re ‚pl. Fontos eleme a tan ri karral ‚s a szl‹kkel val˘ folyamatos kapcsolattart s, amely tantestleti l‚seken ‚s szl‹i ‚rtekezleteken val˘sul meg. A k‚tir nyŁ rendszeres kapcsolattart s c‚lja a v‚gzett munk val kapcsolatos t j‚koztat s, illetve a szl‹kt‹l, pedag˘gusokt˘l ‚rkez‹ "visszacsatol s". Jelent‹s szerepet kapnak azok a feladatok, amelyeket a gyermekek otthon, szleikkel k”z”sen oldanak meg. A D.A.D.A. tananyag egyes t‚mak”rei j˘l illeszkednek az iskolai szakt rgyak anyag hoz, ezek a pedag˘gus vezet‚s‚vel a szak˘r kon "tov bbvihet‹k".
A D.A.D.A. Program nem titkolt c‚lja, hogy hozz j ruljon a szolg ltat˘, polg rbar t rend‹rs‚gi arculat kialakĄt s hoz ‚s el‹segĄtse a t rsadalomban ‚l‹ hagyom nyosan negatĄv rend‹rs‚gk‚p megv ltoztat s t. A D.A.D.A. rend‹r saj tos "oktat˘-segĄt‹" szerepben jelenik meg ‚s ezzel j˘ alapot teremt ahhoz, hogy mind a gyermekek, mind szleik -a feln‹tt t rsadalom- bizalommal forduljanak hozz , ha arra szks‚g van.
Programunk 2000-t‹l t”bb, jelent‹s korszerűsĄt‚sen,  tdolgoz son ment keresztl, mely a 2000/2001-es tan‚vben kerlt el‹sz”r bevezet‚sre. Az  tdolgoz s sor n az oktat si anyagot "rend‹ribb‚" tettk, a rend‹ri gyakorlatb˘l vett esetp‚ld kkal szĄnesĄtettk, igyekeztk a Programot a rend‹ri munka  ltal kialakĄtott kompetenciahat rok k”z‚ szorĄtani. Ehhez kapcsol˘d˘an n‚mi profiltisztĄt st is v‚grehajtottunk, elhagytuk az anyagb˘l azokat a paneleket, melyek feldolgoz s ban a rend‹r nem kompetens. Be‚pĄtettk Programunkba azokat az Łj jelens‚geket, melyek az ut˘bbi ‚vekben kerltek el‹t‚rbe ‚s amelyek az ifjŁs got ‚rintik, vagy foglalkoztatj k. Ilyenek az internetes bűn”z‚s, a csoportos er‹szak, a futball-huliganizmus, a szexu lis agresszi˘, a csal don belli er‹szak, az Łn. "plaza kultŁra", a m‚dia hat sa ‚s m‚g sok m s. Megv ltoztattuk a D.A.D.A. szerkezet‚t is. Kor bban a Program v‚gigkĄs‚rte a tanul˘kat 6-t˘l 14 ‚ves korukig, hosszŁ ‚veken keresztl,  ltal ban havonta egy alkalommal tal lkoztak az oktat˘ rend‹rrel.
Megy‚nkben a D.A.D.A. programhoz kieg‚szĄt‹ rendezv‚nyt is tart az MRFK. Bűnmegel‹z‚si Oszt lya. vr‹l-‚vre az oktat sban r‚sztvev‹  ltal nos iskol k tanul˘i m‚rhetik ”ssze tud sukat, gyess‚gket ‚vente egy alkalommal. Els‹ Ązben 2003. okt˘ber 03- n kerlt megrendez‚sre S‚ny‹n "I. D.A.D.A. tal koz˘ ‚s verseny" n‚ven, melyen 10 csapat vett r‚szt. A "II. D.A.D.A. tal lkoz˘ ‚s verseny" megrendez‚s‚re NyĄrpazonyban kerlt sor 2004. november 26- n, ahol szint‚n 10 csapat versenyzett. 2005. november 25-‚n kerlt sor a Szabolcs-Szatm r-Bereg megyei Rend‹r-f‹kapit nys g Bűnmegel‹z‚si Oszt ly nak ‚s a nyĄregyh zi Zelk Zolt n ľltal nos ‚s N‚met K‚t TanĄt si Nyelvű Iskola szervez‚s‚ben a III. D.A.D.A. tal lkoz˘ra, ahol 12 csapat m‚rhette ”ssze tud s t, gyess‚g‚t . 2006. november 24-‚n a nyĄregyh zi Arany J nos Gimn zium ‚s ľltal nos Iskola adott otthont a "IV. D.A.D.A. tal lkoz˘nak". A rendezv‚nyen 19 iskola k‚pviseltette mag t 190 f‹ kisdi kkal. Az V. D.A.D.A. tal lkoz˘ ‚s verseny NyĄregyh z n, a Kertv rosi ľltal nos iskol ban zajlott 10 csapat r‚szv‚tel‚vel 2008. febru r 15-‚n. ˙Elm‚leti ‚s gyess‚gi feladatok megold sa volt a c‚l, melyet a programban r‚sztvev‹k nagyszerűen teljesĄtettek.

A programban r‚szt vev‹  ltal nos iskol k vezet‹i minden tan‚v z r sa el‹tt Ąr sban ‚rt‚kelik az int‚zm‚nykben foly˘ oktat st, melyet megkldenek az MRFK. Bűnmegel‹z‚si Oszt ly vezet‹j‚nek. A tapasztalatok azt mutatj k, hogy az oktat si int‚zm‚nyek meg vannak el‚gedve az oktat˘val, az oktat s szĄnvonal val, a tematik val ‚s szeretn‚k, ha t”bb oszt ly is bekapcsol˘dhatna. A kapott visszajelz‚sek alapj n a pedag˘gusok is t mogatj k ezt a fajta prevenci˘s tev‚kenys‚get, nem a "konkurenci t" l tj k, hanem a segĄts‚get.

 

2. ELLEN-SZER Program.

Az ifjŁkori bűn”z‚s tendenci i a legut˘bbi ‚vekben kedvez‹tlen ir nyba mozdultak el, els‹sorban a kiskorŁakat ‚r‹ bűncselekm‚nyek fel‚. Az  ldozati k”r - ‚s ne felejtsk el, az elk”vet‹k is - legink bb a fiatalkorŁak vonatkoz s ban emelkedik, ez‚rt felmerlt annak ig‚nye, hogy a szervezettszerű, iskolai biztons gra nevel‹ tev‚kenys‚get a k”z‚piskol sok ir ny ba is kiterjesszk.

A D.A.D.A. Program "k”z‚piskolai v ltozata" az orsz gban a 2004/2005-”s tan‚vben kĄs‚rleti jelleggel kerlt bevezet‚sre. Megy‚nkben a program oktat sa a nyĄregyh zi ZrĄnyi Ilona Gimn ziumban kezd‹d”tt a 2005/2006-os tan‚vben. A megy‚ben sajnos ezideig egyetlen kik‚pzett ELLEN-SZER oktat˘ dolgozik. Az ELLEN-SZER Program fogadtat sa pozitĄv volt mind a tan rok, mind a gyerekek r‚sz‚r‹l.
Program a k”z‚piskol s korŁ fiataloknak sz˘l, c‚lir nyosan a 16-17 ‚veseknek.  
Az "ELLEN-SZER" a t rsadalomban fellelhet‹ devianci k, k ros hat sok ellen k‚szĄti fel a fiatalt ‚s nev‚b‹l ad˘d˘an megold sokat, ha Łgy tetszik v‚detts‚get, "ellenszer"-t is felkĄn l. A fiatalok az oktat˘kkal egytt keresik a kihĄv sokra a megold sokat, alternatĄv lehet‹s‚geket.
Ez a Program c‚lul tűzte ki, hogy a k”z‚piskol s koroszt lyt bevonva saj t probl‚m inak felszĄnre hoz s ba, megismer‚s‚be, az ‚rzelmi nevel‚s kĄn lta eszk”z-, m˘dszer-rendszer felhaszn l s val t”rekedjen a fiatalok ‚letmin‹s‚g‚nek javĄt s ra, nyŁjtson r‚szkre segĄts‚get abban, hogy egy biztons gos ‚letm˘dot legyenek k‚pesek kialakĄtani maguk sz m ra.
Fontosnak Ąt‚ljk, hogy ne a fiatalok helyett, hanem velk egytt gondolkodva, segĄtsk ‹ket abban, hogy a r juk leselked‹ vesz‚lyeket fedezz‚k fel, alakĄts k ki azokat a mechanizmusokat, melyek segĄtik ‹ket abban, hogy sikerrel vegy‚k fel a harcot azokkal a jelens‚gekkel szemben, melyeket el kĄv nnak kerlni.
A Program nagy teret szentel annak, hogy a fiatalokat legink bb ‚r‹ er‹szakr˘l, valamint a k ros befoly sk‚nt is aposztrof lhat˘ drogokr˘l pontos, hiteles k‚pet kaphasson a c‚lkoroszt ly.
Tov bbra sem mell‚kes, hogy a kamaszok hogyan, milyen attitűddel k”zelĄtenek a rend‹r”kh”z, a rend‹rs‚g munk j hoz. A nevel‚si munka eredm‚nyess‚g‚t is befoly solhatja, ha a rend‹rs‚gr‹l, a rend‹ri munk r˘l nem megfelel‹ k‚p alakult ki a fiatalban, ez ltal az oktat˘ rend‹r nem v lthat hiteless‚, ‚rt‚kk”zvetĄt‹v‚.

Nevel‚si c‚ljai:

 • ™n ll˘ gondolkod sra nevel‚s
 • D”nt‚si k‚pess‚g, aktivit s fejleszt‚se
 • T rsadalmilag helyes ‚rt‚krend kialakĄt sa
 • Helyes ”nazonoss g, ”nismeret
 • Szoci lis k‚pess‚gek, k‚zs‚gek
 • Szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakĄt sa
 • Fejlett egyttműk”d‚si k‚zs‚g
 • Tolerancia
 • Szenved‚lymentes ‚letvitel
 • Jogk”vet‹ ‚letm˘d
 • Helyes konfliktuskezel‚si technik k elsaj tĄt sa

Alkalmazott nevel‚si m˘dszerek:

 • ™szt”nz‚s
 • SegĄts‚gad s
 • T‚nyek, jelens‚gek bemutat sa
 • Oktat˘ szem‚lyes p‚ld ja
 • Besz‚lget‚sek, vit k
 • K”z”ss‚gi tev‚kenys‚gek
 • K”vetend‹ egy‚ni ‚s csoportos mint k bemutat sa
 • Szitu ci˘s ‚s szerepgyakorlatok

A tematika h‚t, egyenk‚nt ”sszefgg‹ 2x45 perces foglalkoz sb˘l  ll, melyet egyedi ig‚nyeknek megfelel‹en b‹vĄteni lehet.