A D.A.D.A. Programról

A D.A.D.A. Program 1992-ben indult kísérleti jelleggel. Új kor szellemét jelezte annak felismerése, hogy a rendőrségnek "van keresnivalója" a fiatalok szervezett közösségeiben, mégpedig nemcsak a hagyományos -pusztán a tájékoztatásra, informálásra szorítkozó, alkalomszerű- rendőrségi osztályfőnöki órákkal, hanem egy jól felépített, pedagógiai tartalmat közvetítő komplex megelőzési program oktatásával is.

Programunk alapja az USA-ban 1982-ben kidolgozott D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) Program, melyet a los angelesi iskolaszövetség és a helyi rendőrség közösen alakított ki és ma már valamennyi szövetségi államban működik. A D.A.R.E.-t a világ számos országa bevezette, mert nemzetközi összehasonlításban kiemelkedő eredményeket ért el. A D.A.D.A. tehát ennek a programnak a magyar viszonyokra adaptált, átdolgozott változata.

A D.A.D.A. mozaikszó, amelyben a betűk jelentése: Dohányzás-Alkohol-Drog-AIDS. A fogalmak egymásutánisága nem véletlenszerű. A betűk sorrendje is követni igyekszik a fiatalok próbálkozásait és az ezek következtében jelentkező veszélyeket. A mozaikszó sorrendiséget jelez az érintettek jelenlegi számarányát tekintve is.

A D.A.D.A. Program a rendőrség bűnmegelőzési-ifjúságvédelmi munkájának szerves része. Ezt a Programot kizárólag rendőr oktathatja, mert ő olyan -rendőrségi tapasztalatokon alapuló- elsődleges, hiteles ismeretekkel áll a tanulók elé, amelyeknek sem a pedagógusok, sem a szülők nincsenek birtokában. Oktató rendőreinktől elvárjuk az elhivatottságot, motiváltságot a feladat iránt és megköveteljük a gyermekek szeretetét. Vizsgáljuk a jelöltek pszichológiai alkalmasságát, a felkészítő tanfolyamokon ellátjuk őket a nélkülözhetetlen kommunikációs, valamint pedagógiai szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

Fontos eleme a Programnak, hogy a rendőr egyenruhában jelenik meg. Az egyenruhás rendőr megjelenése újszerű a tanulóknak, másfajta kapcsolat kialakítására nyújt lehetőséget és az iskola környezetében már önmagában is preventív jelleggel bír. A foglalkozások nem pusztán előadások, lényeges szerepe van a gyerekek által "hozott" problémák, élethelyzetek megbeszélésének.

A D.A.D.A. célja, hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a veszélyhelyzeteket, meg tudják különböztetni a pozitív és a negatív befolyásolásokat. Ki tudják számítani döntéseik, cselekedeteik következményét, eredményét.

Képesek legyenek NEMET MONDANI még a kortársaiktól érkező csábításnak, kínálásnak is, konfliktushelyzeteiket úgy oldják meg, hogy ne érezzék vesztesnek magukat.

A Program fő mondanivalója: tanuld meg a veszélyhelyzetet mindenkor FELISMERNI, a következményeket jól átgondolva helyesen DÖNTENI, ha kell ELUTASÍTANI a neked ártó dolgokat, de mindenképpen MONDD EL, hogy mi történt és ha lehet, próbáld meg ELKERÜLNI az ilyen helyzeteket.

A D.A.D.A. Program a maga eszközeivel hozzájárul az egészséges, normakövető életszemlélet kialakításához és ahhoz, hogy a gyermek ne váljon bűncselekmények áldozatává, de elkövetőjévé sem.

A D.A.D.A. módszerei között megtalálhatjuk a szituációs és szerepjátékokat, melyek drámapedagógiai elemek alkalmazásával segítenek a gyermeknek a veszélyhelyzetek megoldásában, de megtalálhatók a módszerek között az irányított beszélgetés és a vitavezetés is. Hangsúlyt fektetünk a személyiség fejlesztésére is, az önismeret, önbecsülés erősítésére, a tolerancia kialakítására, a másság elfogadására. Problémamegoldó technikákat ajánlunk és gyakoroltatunk, foglalkozunk a gyermekek jogaival, a normák, szabályok szerepével is.

Az oktató rendőr a munkafüzet feladatait a módszertani kézikönyv iránymutatási alapján játékos, könnyen befogadható formában dolgozza fel a tanulókkal, a gyerekek egy-egy valóságos, vagy meseszerű élethelyzet páros, vagy csoportos eljátszásával, mintegy saját maguk vonják le a konzekvenciákat. A foglalkozásokat videofilmekkel színesítjük. Az oktatás meghatározott tananyag szerint folyik, eltérés csak a gyermekektől érkezett kérdésekből, reakciókból, illetve a helyi sajátosságokból adódhat.

A D.A.D.A. Program a rendőr-pedagógus-szülő hármas egységére, együttműködésére épül. Fontos eleme a tanári karral és a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, amely tantestületi üléseken és szülői értekezleteken valósul meg. A kétirányú rendszeres kapcsolattartás célja a végzett munkával kapcsolatos tájékoztatás, illetve a szülőktől, pedagógusoktól érkező "visszacsatolás". Jelentős szerepet kapnak azok a feladatok, amelyeket a gyermekek otthon, szüleikkel közösen oldanak meg. A D.A.D.A. tananyag egyes témakörei jól illeszkednek az iskolai szaktárgyak anyagához, ezek a pedagógus vezetésével a szakórákon "továbbvihetők".

A D.A.D.A. Program nem titkolt célja, hogy hozzájáruljon a szolgáltató, polgárbarát rendőrségi arculat kialakításához és elősegítse a társadalomban élő hagyományosan negatív rendőrségkép megváltoztatását. A D.A.D.A. rendőr sajátos "oktató-segítő" szerepben jelenik meg és ezzel jó alapot teremt ahhoz, hogy mind a gyermekek, mind szüleik -a felnőtt társadalom- bizalommal forduljanak hozzá, ha arra szükség van.

Programunk 2000-től több, jelentős korszerűsítésen, átdolgozáson ment keresztül, mely a 2000/2001-es tanévben került először bevezetésre. Az átdolgozás során az oktatási anyagot "rendőribbé" tettük, a rendőri gyakorlatból vett esetpéldákkal színesítettük, igyekeztük a Programot a rendőri munka által kialakított kompetenciahatárok közé szorítani. Ehhez kapcsolódóan némi profiltisztítást is végrehajtottunk, elhagytuk az anyagból azokat a paneleket, melyek feldolgozásában a rendőr nem kompetens. Beépítettük Programunkba azokat az új jelenségeket, melyek az utóbbi években kerültek előtérbe és amelyek az ifjúságot érintik, vagy foglalkoztatják. Ilyenek az internetes bűnözés, a csoportos erőszak, a futball-huliganizmus, a szexuális agresszió, a családon belüli erőszak, az ún. "plaza kultúra", a média hatása és még sok más. Megváltoztattuk a D.A.D.A. szerkezetét is. Korábban a Program végigkísérte a tanulókat 6-tól 14 éves korukig, hosszú éveken keresztül, általában havonta egy alkalommal találkoztak az oktató rendőrrel.

Az új rendszerben két, egymástól független, mégis szerves egységet képező törzsanyagot alakítottunk ki, melyek önálló foglalkozásokként is megállják a helyüket, de a törzsanyag témakörei rövid idő alatt, egymás után is feldolgozhatók.

Az alsó tagozatos törzsanyagba 13+1 óra került, melyet a helyi elvárásoknak megfelelően lehet bővíteni. Ajánlott életkor: 9-10 év.

Kiemelt témakörök:

- a gyermekek szabálytiszteletének kialakítása, ismeretanyagának bővítése,

- a veszélyhelyzetek felismerése, a döntési folyamat, a kockázatvállalás,

- biztonsági szabályok (otthon, a közlekedésben, a közterületen),

- a gyermek jogai, kötelezettségei,

- erőszak a családban,

- a gyermekeket érő erőszak, (fizikai, lelki, szexuális),

- valamint a csínytevések és a károkozás közötti elhatárolás megismertetése.

A felső tagozatos törzsanyag 22 órából áll, mely szintén bővíthető. Ajánlott életkor: 12-13 év.

A törzsanyag témakörei:

- önismeret, tolerancia, a másság elfogadása,

- viselkedési addikciók,

- a média hatása, internetes bűnözés

- barátválasztás, csoporthoz tartozás, hulliganizmus,

- erőszak, családon belüli erőszak, szexuális erőszak,

- drogfogyasztás és kábítószer-bűnözés,

- családon belüli agresszió,

- törvények, jogszabályok szerepe a társadalomban,

- az ifjúkori bűnözés,

- konfliktuskezelés és felelősségvállalás.

A D.A.D.A. Program bevezetése érdekében a megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályát (42/524-600), vagy a területileg illetékes Rendőrkapitányságot kell megkeresni. A bevezetés nem automatikus, az illetékes rendőri vezető az aktuális bűnügyi-közbiztonsági helyzet függvényében dönti el, hogy erre a feladatra rendőrt tud-e biztosítani. A program beindításának az is feltétele, hogy legyen a kapitányságon a feladatot önként vállaló, alkalmas rendőr.

A Program beindításának NEM feltétele részvételi díj befizetése, mert az oktatáshoz elengedhetetlenül szükséges iskolai munkafüzeteket a rendőrség ingyen bocsátja rendelkezésre, a rendőr felkészítését az ORFK finanszírozza, a rendőr pedig szolgálati időben, szolgálati feladatként jelenik meg az iskolában.

További információkért, valamint a csatlakozás feltételeivel kapcsolatban forduljanak a Rendőr-főkapitányságok Bűnmegelőzési Osztályaihoz.

Kiegészítő rendezvények

D.A.D.A. találkozó és verseny

•   Első ízben 2003. október 03-án került megrendezésre Sényőn „I. D.A.D.A. talákozó és verseny” néven, melyen 10 csapat vett részt.

•   A „II. D.A.D.A. találkozó és verseny” megrendezésére Nyírpazonyban került sor 2004. november 26-án, ahol szintén 10 csapat versenyzett.

•   2005. november 25-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának és a nyíregyházi Zelk Zoltán Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola szervezésében a III. D.A.D.A. találkozóra, ahol 12 csapat mérhette össze tudását, ügyességét .

•   2006. november 24-én a nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola adott otthont a „IV. D.A.D.A. találkozónak”. A rendezvényen 19 iskola képviseltette magát 190 fő kisdiákkal.

•   2008. február 15-én 9 csapat mérhette össze tudását és ügyességét az „V. D.A.D.A. találkozón a nyíregyházi Kertvárosi Általános iskola falai között.

•   A versenyen részt vehet minden olyan általános iskola 10 fős csapata, ahol D.A.D.A. oktatás folyik. A csapat felső tagozatos diákokból áll, őket a felkészítő tanár és/vagy a D.A.D.A. oktató kíséri el a rendezvényre.

•   Az elméleti és játékos ügyességi feladatok megoldása egy „játszva tanulást” segít elő, célunk az, hogy a kisiskolások egy kellemes délelőttöt töltsenek el, ismerjék meg egymást, illetve tapasztalatokat is lehet cserélni úgy a diákoknak, mint a nevelőknek. (Közösségépítő – és formáló szerepe is kiemelhető.) „Nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos” elv alapján, ennek szellemében mindenki nyertes, hiszen kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy senki ne érezze „vesztesnek” magát, így ajándéktárgy jutalmat minden egyes résztvevő kap!

•   A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány minden alkalommal segítette pályázat útján a rendezvény lebonyolítását, valamint az Osztályunk és a rendező iskola által megkeresett szponzorok is hatékonyan közreműködtek.

•   Az összejövetel koordinálását az MRFK. Bűnmegelőzési Osztálya végzi.

Szabó Zoltán r. őrnagy
osztályvezető