Öszefoglalás a "Nyíregyháza biztonságáért" projektről

2007-ben az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium pályázatot írt ki a megyeszékhelyi rendőrkapitányságok számára a közterületek rendjének fejlesztése  érdekében. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Polgárőrséggel és a Gprint Irodával (nyomdai munkálatok kivitelezése, tervezése) közösen pályázatot nyújtott be a kiírásra,  "Nyíregyháza biztonságáért" címmel. Nem volt könnyű dolgunk a pályázat elgondolásakor, hiszen több nyertes projektünk után új elgondolással álltunk a bűn- és baleset-megelőzésben jártas szakemberekből álló bíráló bizottság elé. A "Nyíregyháza biztonságáért" projekttel 8 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott az IRM-től a főkapitányság a projekt céljainak megvalósítására. A főkapitányság 2 millió forint önerőt, az önkormányzat pedig 1 millió forint egyéb támogatást nyújt a projekthez. A projekt teljes költségvetése tehát 11.000.000,- Ft, ami úgy gondolom, jelentős nyomatékot ad eddigi megelőző tevékenységünknek, ugyanakkor új perspektívát nyitott az együttműködések tekintetében is.

A közterületek rendjének biztosítása a rendfenntartó szervek egyik legalapvetőbb feladata. Az itt bekövetkezett események száma és kezelésük hatékonysága alapvetően meghatározza a rendőrségről alkotott lakossági értékítéletet. A polgárok biztonságérzetét döntően befolyásolják a közterületen bekövetkezett események, az ezekben való érintettségük és a rendőri fellépés gyorsasága, valamint annak minősége. Egy-egy közterületen bekövetkezett bűncselekmény vagy szabálysértés hosszabb időszakra is képes negatívan befolyásolni a biztonságérzetet. Ugyancsak negatív megítélésünk irányában hat, ha bizonyos körzetekben a lakosság folyamatosan szembesül a jogsértő magatartásokkal. Jelen projekt célja a közterületi, valamint a közlekedési bűncselekmények számának csökkentése egyrészt a rendőrök közterületi jelenlétének növelésével, másrészt a prevenció új alapokra helyezésével.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén ugyan a bűnözés tendenciája egyelőre nem mutat aggasztó képet, azonban a rendőrség, a civil szervezetek és önkormányzatok nem ülhetnek ölbe tett kézzel, hiszen a lakosság biztonságérzetének javítása és a bűncselekmények elkövetésének megelőzése közös célunk kell, hogy legyen. A statisztikai adatokból és a bűncselekmények szociológiai jellemzéséből is kitűnik, hogy a sértettek és elkövetők potenciálisan veszélyeztetett rétege a gyermekek és fiatalkorúak, akik egyébként a projekt elsőrendű célközösségének tekinthetők. A felnövekvő nemzedék nevelése, a társadalmi felelősség tudatosítása a gyermekekben és fiatalokban a projekt egyik prioritása. Az említett célközönséghez való eljutás érdekében a bűnmegelőzés és a kommunikáció egy speciális eszközrendszerét fogjuk alkalmazni.

A projekt egyik pillére a gyermek és fiatalkorúak nevelése érdekében alkalmazott web-es eszközrendszer, illetve az oldalon elérhető flash-játék, mely kimondottan a közbiztonsággal, illetve közlekedésbiztonsággal kapcsolatos. A megelőzéssel kapcsolatos információk az interneten elérhetőek lesznek a főkapitányság web-oldalán, amelyen egy játék is elérhető lesz, így a fiatalok játékos formában tanulhatnak és a nyertesek ajándékot kapnak.

A projekt másik fő pillére a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, mely évek óta a megyei rendőr-főkapitányság egyik kiemelt feladata. Ennek érdekében sebességkijelző táblákat fogunk beszerezni, melyeket Nyíregyháza legforgalmasabb részein kívánunk elhelyezni. A sebességkijelző táblák mobil formátumúak, ezért az aktuális közlekedési helyzetnek megfelelően a helyük változtatható. A táblák egyrészt a hatóközelükben lévő gépjárművek sebességét mérik, másészt figyelmeztetik a sebességhatárt átlépőket arra, hogy lassítsanak.  A közlekedésbiztonság javítását célozzák a biztonságos közlekedésre felhívó plakátok is, melyeket a forgalmas, balesetveszélyes utakon helyezünk el.

Harmadik pillérként továbbra is a közterületi jelenlétet szeretnénk fokozni a megyeszékhelyen, melyre a főkapitányság biztosítja a fedezetet.

A projekt keretében megvalósulnak egyéb, a prevenciót segítő, a közterületen elkövetett bűncselekmények és a balesetek csökkentését célzó tevékenységek is. Egyrészt prevenciós szóróanyagot jelentetünk meg, melyet az elsőrendű célcsoporthoz (családok, oktatási intézmények) jutattunk el, de bővebb körben is terjesztenénk ezeket a szóróanyagokat.  A projektben partnerként résztvevő polgárőr szervezet munkáját is támogatjuk kisértékű eszköz beszerzéssel és polgárőr táblákkal. A polgárőrség ugyanakkor hatékony segítőtársunk lehet a megelőzésben és a közterületi szolgálatokban is. Nem hiányozhatnak a megelőzés eddig sikeresen alkalmazott eszközei sem. DVD-s oktatófilmeket készítünk a hatékonyabb megelőzés érdekében, melyeket egyrészt rendezvényeinken fogunk levetíteni, másrészt kiajánljuk oktatási intézményeknek, iskoláknak, valamint kereskedelemi egységek zárt tévéláncain fogjuk bemutatni.

A projekt 2008. májusában fejeződik be, de a keretében beszerzett eszközök (mint a sebességjelző készülékek, a biztonságos közlekedésre felhívó táblák) a készített szóróanyagok és oktatófilmek, valamint a főkapitányság interneten elérhető web-oldala a projekt végét követően is rendelkezésre állnak, használatban lesznek, így hosszú távon segítik a projekt céljainak megvalósulását.

                                Elekes Edit r. alezredes